Microsoft Office, Windows 10

Đây là những tính năng mới mà OneDrive đã nhận được vào tháng 8 năm 2020

Microsoft đã tiết lộ những tính năng nào mà công ty đã thêm vào OneDrive, dịch vụ đồng bộ và lưu trữ đám mây. Thông báo đề cập đến các mục lộ trình được triển khai vào tháng 8, cũng như một số thay đổi được thực hiện đối với các ứng dụng Office trực tuyến. OneDrive là gì OneDrive là giải pháp lưu trữ tài liệu trực tuyến do Microsoft tạo ra, được đóng gói dưới dạng